fbpx

Regulamin

Kwaczała, dnia 20 listopada 2021 roku
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
INSTANTLIKE.PL
§ 1
Zakres przedmiotowy regulaminu

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze strony oraz dokonywania
  transakcji na portalu www.instantlike.pl.
 2. Serwis internetowy instantlike.pl dostępny pod adresem internetowym
  www.instantlike.pl, którego właścicielem jest Hubert Marcin Gębski prowadzący
  działalność gospodarczą pod firmą ,,Firma Handlowo-Usługowa Hubert Gębski”, wpisany do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra
  właściwego ds. gospodarki, z siedzibą przy ul. Soblówka 176, 34-371 Ujsoły, NIP
  62 82169462 REGON 120767220.
 3. Dokonywanie zakupów na portalu instantlike.pl wiąże się z przyjęciem do
  wiadomości i akceptacją postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, a także z
  zobowiązaniem się obu stron do jego stosowania. Stosuje się go zarówno do osób
  fizycznych, przedsiębiorców, jak i pozostałych użytkowników portalu.
  § 2
  Słownik pojęć
  Na gruncie niniejszego Regulaminu pod wskazanymi pojęciami należy rozumieć:
  a) ,,Sklep” – sklep z usługami na stronie internetowej www.instantlike.pl,
  b) ,,Użytkownik” – osoba odwiedzająca portal www.instantlike.pl,
  c) ,,Klient” – osoba zawierająca umowę sprzedaży jako kupujący za pośrednictwem
  witryny www.instantlike.pl,
  d) ,,Sprzedawca” – osoba zawierająca umowę sprzedaży jako sprzedawca za
  pośrednictwem witryny www.instantlike.pl,
  e) ,,Zamówienie” – zamówienie dokonane przez Klienta za pośrednictwem strony
  internetowej www.instantlike.pl,
  f) ,,Czas realizacji zamówienia” – okres, w jakim zamówienie Klienta powinno zostać
  zrealizowane przez Sprzedawcę – do tego czasu nie są wliczane dni, w których nie
  została przez Klienta dokonana płatność za zamówione usługi,
  g) ,,Dni robocze” – dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
  h) ,,Koszyk” – miejsce na stronie internetowej, w którym Klient dodaje Towar do
  swojego zamówienia oraz precyzuje kwestie związane z wykonaniem usług,
  i) ,,Konto” – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,
  j) ,,Produkt” – usługa, na którą można złożyć zamówienie w Sklepie na stronie
  internetowej www.instantlike.pl,
  k) ,,Usługa” – wykonanie przez Sprzedawcę umówionych pomiędzy Stronami działań
  zamówionych przez Klienta.
  § 3
  Warunki korzystania ze Sklepu
 4. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika
  dostępu do Internet, przeglądarki internetową, włączonej obsługi plików cookies oraz
  zainstalowanego program FlashPlayer. Do złożenia Zamówienia konieczne jest
  posiadanie konta poczty elektronicznej (tzw. adres mailowy).
 5. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
  możliwe jest albo po założeniu Konta przez Klienta albo przez podanie niezbędnych
  danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez
  zakładania Konta.
  § 4
  Informacje ogólne
 6. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest zamówienie usług w postaci zakupu
  wyświetleń, polubień, obserwujących, subskrypcji oraz innych na portalach typu
  Instagram, Facebook, YouTube, Tiktok oraz inne, dostępne w Sklepie.
 7. Realizacja zamówienia Produktów ze Sklepu odbywa się wówczas, gdy Klient składa
  zamówienie za pomocą strony internetowej www.instantlike.pl przez dodanie
  Produktu prezentowanego w Sklepie do Koszyka, podaje swoje niezbędne dane, a
  następnie potwierdzania złożenie zamówienia Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie
  w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np.
  w drodze kontaktu telefonicznego.
 8. Ceny podane na stronie internetowej www.instantlike.pl mają charakter informacyjny
  i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wspomniane ceny są cenami
  w polskich złotych oraz cenami brutto. Wiążąca dla
  stron umowy sprzedaży jest cena widniejąca przy Produkcie w chwili złożenia
  zamówienia przez Klienta.
 9. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
  Produktu:
  a) przesyłka elektroniczna e-mail.
 10. Klient może skorzystać następujących metod płatności:
  a) płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  b) płatności elektroniczne za pomocą seriwsu hotpay.pl
 11. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
  płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 12. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji
  dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu i do rozpoczęcia wykonywania
  Usługi.
  § 5
  Realizacja Zamówienia
 13. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe w każdym czasie we wszystkie dni w
  roku.Poprzez dokonanie
  zamówienia w Sklepie pomiędzy Stronami (Sprzedawcą a Klientem) zawierana jest
  Umowa sprzedaży, której warunki zgodne są z postanowieniami niniejszego
  Regulaminu.
 14. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych
  albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w
  terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym
  razie zamówienie zostanie anulowane.
 15. Rozpoczęcie realizacji zamówienia na Produkty zamówione w Sklepie wynosi nie
  więcej niż 3 dni robocze. Termin na realizację Usługi biegnie od dnia dokonania
  płatności za Zamówienie przez Klienta. Sklep może poinformować Klienta o
  przewidywanym terminie realizacji Usługi.
 16. Każde Zamówienie składane przez Klienta jest spersonalizowane i ma indywidualny
  charakter (dotyczący określonego linku, konta, portalu), wobec czego nie jest
  możliwe odsprzedanie danej Usługi na inną osobę, przeniesienie wykonania Usługi w
  trakcie jej realizacji na inną osobę lub profil.
  § 6
  Odpowiedzialność
 17. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi on odpowiedzialności za zakłócenia (w tym
  przerwy) w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
  działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną
  Klienta.
 18. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania Usługi zgodnie z
  posiadanymi przez niego środkami technicznymi, najlepszą wiedzą, należytą
  starannością oraz doświadczeniem.
 19. Sprzedawca oświadcza jednak, że jest on jedynie pośrednikiem w zakresie
  dokonywania Usługi otrzymywania polubień, obserwacji oraz innych usług
  umówionych między Stronami i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
  uchybienia w tym zakresie.
 20. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualną blokadę konta Klienta
  na portalach typu Instagram, Facebook oraz innych, gdyż może być to spowodowane
  działaniami różnego rodzaju wykonywanymi przez właściciela konta (np. aplikacje
  typu l4l, f4f, aplikacje analityczne i wszelkiego rodzaju aplikacje wymagające
  logowania się do konta na portalu Instagram).
 21. Blokada może wystąpić również z przyczyn nieznanych Sprzedawcy oraz
  niezależnych od niego, wobec czego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
  profile Klientów oraz ewentualne blokady na tych kontach. Dodatkowe działania
  podejmowane przez Klientów na swoich portalach w trakcie wykonywania Usługi
  przez Sprzedawcę jest dobrowolne i wykonywane jest przez Klienta na swoją
  odpowiedzialność.
  §7
  Reklamacja i odstąpienie od umowy
 22. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j. Dz. U.
  z 2020 r. poz. 287) Konsument (którym jest Klient na gruncie niniejszego
  Regulaminu), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, odstąpić od niej bez podawania
  przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.
  34 ust. 2 i art. 35 ustawy.
 23. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży o świadczenie Usług, jeżeli
  Sprzedawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta (w postaci
  zorganizowania odpowiedniej liczby polubień, obserwacji itp. umówionej pomiędzy
  Stronami), który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 24. Odstąpienie od umowy możliwe jest za pomocą Formularza odstąpienia od umowy,
  który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z
  tego prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać drogą pocztową na koszt
  własny na adres siedziby Sprzedawcy wypełniony i podpisany Formularz odstąpienia
  od umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, umowę sprzedaży uznaje
  się za niezawartą.
 25. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
  Konsumentowi i rozpoczęcia wykonania Usługi.
 26. Sprzedawca zwróci Klientowi środki pieniężne w razie odstąpienia przez Klienta od
  Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania pisma z odstąpieniem,
  na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 27. Ewentualne reklamacje powinny zostać złożone drogą pocztową przez Klienta na
  adres Sprzedawcy za pomocą Formularza reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 1 do
  wskazanego Regulaminu. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na
  reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Reklamacja zostanie rozpatrzona
  przede wszystkim poprzez zaproponowanie środków zaradczych, które zbliżą
  Klienta do osiągnięcia oczekiwanego celu.
  §8
  Pozostałe postanowienia
 28. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
  przepisy Kodeksu cywilnego, a także aktów prawnych regulujących kwestie związane
  z prawem konsumenckim.
 29. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 30. Wszelkie spory powstałe na tle Regulaminu oraz umowy zawartej pomiędzy Stronami,
  Strony zobowiązują się rozwiązać w miarę możliwości polubownie. W razie braku
  takiej możliwości, sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z
  niniejszego regulaminu oraz realizowanych usług będzie sąd właściwy dla siedziby
  Sprzedawcy.
 31. Sprzedawcy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
  Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie wraz z upływem 7 dni od dnia
  dokonania zmiany.
 32. Dane kontaktowe do Sprzedawcy:
  a) Adres mailowy – kontakt@instantlike.pl
  b) Numer telefonu – 793680498, 731530309
 33. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2021 roku.
  Załączniki do regulaminu:
 34. Formularz reklamacji.
 35. Formularz odstąpienia od umowy.
  Załącznik nr 1 – Formularz reklamacji
  W celu zgłoszenia reklamacji niniejszy formularz należy uzupełnić i wysłać pocztą na adres:
  Hubert Gębski, ul. Soblówka 176, 34-371 Ujsoły, albo przesłać za pomocą zdjęcia/skanu
  wypełnionego Formularza reklamacji na adres mailowy kontakt@instantlike.pl
  .

(miejsce, data)
Dane klienta:
Imię i nazwisko –
Nr telefonu/ adres e- mail –
Adres do wysyłki –
Dane o produkcie:
Reklamowany produkt (nazwa) –
Cena i data zakupu –
Przyczyna reklamacji / opis zdarzenia / preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji
(dokonanie jakich działań zaradczych):


(podpis)
1 Zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, odpowiedź na reklamację Klienta zostanie udzielona w
terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy
W celu zgłoszenia reklamacji niniejszy formularz należy uzupełnić oraz wysłać na adres:
Hubert Gębski, ul. Soblówka 176, 34-371 Ujsoły.


(miejsce, data)


(imię i nazwisko Klienta)


(adres zamieszkania klienta)


(numer telefonu, adres e-mail)
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 287)2
, niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu
________ w sklepie internetowym www.instantlike.pl, który jest własnością
Hubert Gębski prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ,,Firma Handlowo-Usługowa Hubert Gębski”.
Odstąpienie od umowy dotyczy następujących produktów:
Nazwa Produktu Cena zakupu
Wobec powyższego wnoszę o zwrot łącznej kwoty ……………… zł (słownie
………………………………………………………złotych) na wskazany numer rachunku bankowego:
…………………………………………………………………


(podpis)
2 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.
33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca
wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta (w postaci zorganizowania odpowiedniej liczby polubień,
obserwacji itp. umówionej pomiędzy Stronami), który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.